Złamanie nogi lub ręki często oznacza problemy dla zarządcy nieruchomości, przy której doszło do nieszczęśliwego wypadku. Pamiętajmy - mądry Polak przed szkodą!

Odpowiedzialność właścicieli nieruchomości za wypadki na śliskich chodnikach

Odpowiedzialność właścicieli nieruchomości za wypadki na śliskich chodnikach Podstawa prawna:

 • z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
 • z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).

Obowiązki właścicieli nieruchomości, mają obowiązek:

 •  wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 • pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami;
 • uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Podmiotem zobowiązanym do utrzymania drogi lub chodnika, a także usunięcia sopli należy w pierwszej kolejności ustalić właściwego zarządcę dla danego odcinka drogi lub chodnika, budynku gdzie doszło do szkody. Takim właściwym podmiotem - zarządcą drogi, posesji, są kolejno:

 • dla dróg krajowych i autostrad - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
 • drogi wojewódzkiej - zarząd województwa;
 • drogi powiatowej - zarząd powiatu;
 • drogi gminnej - wójt (burmistrz, prezydent miasta);
 • autostrady płatnej - jeżeli nie określono inaczej w umowie koncesyjnej - podmiot będącego koncesjonariuszem;
 • drogi wewnętrznej - podmiot zarządzający nieruchomością - może to być np. wspólnota, spółdzielnia czy też osoba (firma) będąca właścicielem danego terenu;
 • chodników bezpośrednio przy granicy posesji - właściciel posesji lub jej zarządca;
 • chodników będących otoczeniem drogi publicznej - zarządca drogi publicznej (należy ustalić, do której z wyżej wskazanych kategorii należy droga, przy której znajduje się chodnik);
 • przystanków, wydzielonych torowisk tramwajowych - zakład komunikacji, które użytkują przystanek bądź torowisko.

Źródło informacji: https://rf.gov.pl

Oblodzone schody przy wejściu do przejścia podziemnego

Mądry Polak przed szkodą - używa chemię do odladzania SNOW NINJA

SNOW NINJA

Na śliskie chodniki Snow Ninja proponuje: Donsol oraz Chlorek Magnezu

Co o tym myślisz?

Dyskusje na Facebooku